اسجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته 16. Bacaan di atas adalah bacaan ketika melakukan sujud A syukur B tilawah

اسجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته
16. Bacaan di atas adalah bacaan ketika melakukan sujud
A syukur
B tilawah
C. sahwi
D. sujud shalat​
Leave a Comment