kriya adalah a.kulit sapi b. kulit buaya c.kulit jeruk d. kulit ayam​

kriya adalah a.kulit sapi b. kulit buaya c.kulit jeruk d. kulit ayam​
Leave a Comment